Rekorderlig Renovering

Vidingehem

Ägare / Verksamhet / Kontakt

Vidingehem

Projektdatum

2008

Etappfaser

Vidingehem undersökte under 2008 och 2009 möjligheterna att minska energianvändningen i två av sina hus på Herrgårdsgatan i Lammhult, som ett pilotprojekt för fortsatt energieffektiviseringsarbete. Förslag på åtgärder togs fram, bland annat ingick nytt ventilationssystem (F- eller FTX-system), tilläggsisolering av fasader och vindsutrymmen, utbyte av fönster samt minskning av köldbryggor från balkonger. Energibesparing och investeringskostnad beräknades. Energibesparingen blev dock bara 15 respektive 22 procent av dagens energianvändning på grund av en idag mycket låg luftomsättning, vilket vid en renovering skulle justeras upp till dagens nybyggnadsnivå.

Vidingehem har dock beslutat att inte gå vidare och genomföra framtagna åtgärder. Anledningarna som ges är att investeringskostnaderna blir stora i relation till den faktiska besparingen och att något stort renoverings- eller förbättringsbehov inte anses föreligga för byggnaderna i dagsläget. Sånär som på enstaka frostsprängningar anser Vidingehem att husens fasader är i gott skick och inte i behov av renovering, vilket gör att tilläggsisoleringar enbart skulle ske i energibesparingssyfte. Utan samordningsfördelar mellan renovering och energibesparingsåtgärder anser Vidingehem det inte lönsamt att fortsätta med etapp 2 i Rekorderlig Renovering-projektet. Den enda åtgärd som är planerad att genomföras är byte av värmekulverten mellan de två husen.

Rapporten innehåller således endast etapp 1 i projektet Rekorderlig Renovering. Rapporten kan laddas ner nedan.