Rekorderlig Renovering

Uppsalahem

Ägare / Verksamhet / Kontakt

Uppsalahem AB, Bostadsbolag, Anna Freiholtz

Projektdatum

2009

Etappfaser

/ /

Uppsalahem påbörjade hösten 2009 ett pilotprojekt för renoveringen av en av sina byggnader i kvarteret Gröna gatan 2 i Uppsala. Pilotprojektet omfattar 14 lägenheter fördelade på två trapphus, samt två uppvärmda tomställda lokaler som omvandlades till fyra lägenheter. Målet var att uppnå en halvering av energianvändningen.

Energibesparing

Under 2010 och vintern 2011 mättes värme och el. Mätningarna visade att värmebehovet i princip halverats, vilket är en något mindre besparing än beräknat. Energi för tappvarmvatten har också minskat. Fastighetselen har dock ökat betydligt mer än förväntat, trots installation av LED-belysning i trapphusen. Ökad användning av el till fläktar förklarar bara ca halva ökningen.

Den uppmätta energibesparingen är ca 40 kWh/m2,Atemp (35 %) jämfört med beräknade 60 kWh/m2,Atemp. Ytterligare intrimning av ventilationssystemet kan medföra större besparingar.

Lönsamhet

Åtgärdspaketet blev enligt BeBo:s kalkylförutsättningar inte lönsamt, mycket beroende på att FTX-åtgärden fick ett stort negativt nuvärde. Den beräkningsmässigt mest lönsamma investeringen i denna byggnad var vindsisoleringen.

För att få det beräknade åtgärdspaket i sin helhet att bli lönsamt krävdes dock inga stora förändringar av kalkylförutsättningarna, exempelvis blir det lönsamt med en kalkylränta på 4 % och en värmeprisutveckling på 3,5 %.

Med uppmätta värden blir åtgärdspaketet mindre lönsamt, eftersom beräknad besparing inte riktigt nåddes. Det skulle krävas en kalkylränta på 4 % tillsammans med en värmeprisökning på 5 % för att nå lönsamhet med den energibesparing som hittills uppnåtts.

 

Läs mer om Uppsalahems renovering i rapporten eller sammanfattningen som kan laddas ned under videon. 

Se intervju med Tomas Nordqvist, Energisamordnare Uppsalahem.