Rekorderlig Renovering

Svenska Bostäder

Ägare / Verksamhet / Kontakt

Svenska Bostäder

Projektdatum

2011

Etappfaser

/ /

Fastigheten Konstnärsgillet 1 består av två likadana byggnader i Bredäng utanför Stockholm, med egna undercentraler. Byggnaden på Stora Sällskapets väg 46 – 54, byggd 1964, ingår i Rekorderlig Renovering-projektet och åtgärderna som diskuterats är tänkta att utformas så att de blir användbara för Svenska Bostäders fortsatta renovering av fastighetsbeståndet från miljonprogramstiden. I åtgärdsförslaget ingick bland annat installation av FTX-system, tilläggsisolering av vind, utvändig tilläggsisolering av ytterväggar samt fönsterbyte. Energiberäkningar visade att åtgärderna borde resultera i en energibesparing på 49 %, mycket nära Rekorderlig Renoverings förutsättning på en halvering av energianvändning.

Etapp 2, genomförandet, avslutades i maj 2011.

Etapp 3, uppföljningsfasen, slutfördes i mars 2014.

Slutrapporten för projektet kan laddas ner nedan: