Rekorderlig Renovering

Att minska energianvändningen i byggnaderna är en av de viktigaste delarna i arbetet mot en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch. Stort fokus ligger idag på renovering av miljonprogrammet, och flera projekt visar också att det är tekniskt möjligt att halvera energianvändningen för uppvärmning. Ett av dessa projekt är den successiva renoveringen av området Orrholmen i Karlstad som ägs och förvaltas av Karlstads Bostads AB (KBAB). Orrholmen har studerats i två BeBo-projekt. Den ena studien är utfört av Jens Beiron och Malin Olin på Karlstads Universitet och handlar om hur KBABs kultur, policy och affärsidé har påverkat ambitionsnivån i effektiviseringsarbetet. I den andra studien har Orrholmens renovering genomlysts med samma metodik som används i BeBos projekt Rekorderlig Renovering.

KBABs företagskultur

De ekonomiska förutsättningarna har en avgörande betydelse för hur långt man väljer att gå i energieffektivisering, men tycks inte helt kunna förklara skillnaderna i ambition hos olika fastighetsföretag.

BeBo har finansierat ett projekt där man utforskat och lyft fram framgångs- faktorer hos ett företag som kommit långt i utvecklingen av allt mer energieffektiva byggnader. En möjlig förklaring kan vara företagets kultur, policy och affärsidé. Genom att beskriva KBAB vill projektet visa att en enskild aktör kan vara med och förändra och bidra till en lösning.

En företagskultur karakteriseras mycket av de individer som utgör kulturen. Rapportförfattarna har därför valt att försöka återge kulturen genom dess bärare och låta dem själva berätta om det som upplevs väsentligt.

Projektet redovisas via webbplatsen Kreativitet, uppfinnarjockar och stolligheter. Här hittar du också ett antal filmer om projektet.

Orrholmen som Rekorderlig Renoverings-projekt
Orrholmen består av tio skivhus, men utvärderingen är utförd för ett av husen, Babordsgatan 21-23, byggt 1966-67. Renoveringen i området påbörjades 2004 och avslutades 2009. Orrholmen studerades med metodiken i Rekorderlig Renovering när renoveringsarbetet redan var slutfört, vilket betyder att tillgången på information har varit begränsad. Mätningar av exempelvis luftläckning och tappvarmvatten har inte utförts. Man har därför inte heller kunnat ställa krav på mätningar, valet av åtgärder eller uppföljning.

Målsättningen i projekten Rekorderlig Renoverings är att genomföra åtgärder medför en 50-procentig energibesparing. Beräkningen av genomfört åtgärdspaket gav en energibesparing av 27 %, dock ingår inte alla genomförda åtgärder i beräkningen. De uppmätta värdena efter åtgärder visar på en minskad energianvändning med 45 %. De åtgärder som genomfördes var tilläggsisolering av vind, ytterväggs utsida inklusive balkongpartier, fogtätning av fasader och anslutningar, nya fönster med U-värde 1,2 och nya entrépartier samt sänkning av temperaturer i trapphus och källare. För att åtgärdspaketet ska betraktas som lönsamt med den uppmätta energibesparingen krävs följande kalkylförutsättningar: kalkylränta 5 % och energiprisutveckling 4 %. KBAB har inte redovisat sina kalkylförutsättningar i detalj, men bedömer att åtgärdspaketet får en återbetalningstid på 15 år.

Den fullständiga rapporten från Rekorderlig Renoverings-studie av Orrholmen hittar du nedan.