Rekorderlig Renovering

John Mattson Fastigheter AB

Ägare / Verksamhet / Kontakt

John Mattson Fastigheter AB

Projektdatum

2015

Etappfaser

John Mattson fastigheter AB (JMFAB) genomförde år 2013 renovering och omfattande energibesparande åtgärder på fastigheten Galeasen 2, Farkostvägen 6 Lidingö. Samtliga ytskikt totalrenoverades, byggnaden fick nytt plåttak och fönster byttes (ej karmar). Nya kök och våtgrupper byggdes. Till och frånluftsaggregat med värmeåtervinning (FTX) installerades tillsammans med utbyte av UC och injustering av radiatorer.

Inom Rekorderlig Renovering har energiprestanda och inneklimat före och efter renovering utvärderats. Även energiberäkningar och utredningar som utgör beslutsunderlag för val av åtgärder har utvärderats och analyserats. Syftet är att analysera och dokumentera energibesparingseffekter, funktioner, lönsamhet och innemiljö som följd av de åtgärder som nyligen genomförts.
Energistatistik för FJV, EL och KV har erhållits från JMFAB och utgör grund för utvärdering och verifiering av energibesparande åtgärder och energiberäkningar. Som komplement har WSP utfört täthetsprovning, termografering, el- och innetemperatur-loggning.

Byggnadens ursprungliga specifika energianvändning före åtgärder var 138 kWh/kvm. Den förväntade användningen efter att åtgärderna genomförts har beräknats till 80 kWh/kvm, en minskning med 40%. Energianvändningen för värmesystemet förväntades halveras medan fastighetselen öka något. Verklig statistik visar att utfallet blev 150 kWh/kvm (dvs. en ökning).

Anledningen till att energianvändningen efter de genomförda åtgärderna har ökat antyder att någon eller några av åtgärderna utfördes felaktigt, alternativt att andra icke kända förändringar har skett i byggnaden som påverkar energianvändningen.

Vid platsbesök konstaterades att byggnadens nya ventilationsinstallation har stora brister. Bristerna är bland annat felaktig styrning av värmeåtervinningen och inkoppling av värmebatteri. Fastighetsägare underrättades omgående för att undersöka och åtgärda bristerna.

Två lägenheter täthetsprovades och undersöktes med termografering. Tak och garageportar termograferades. Loggning av innetemperatur och luftfuktighet har skett i två utvalda lägenheter samt i cykelrum och källare. Resultatet av mätningar har legat som grund för energiberäkningar samt identifiering och analys av åtgärder.

Den viktigaste slutsatsen i detta projekt är att för framtida renoveringar och energibesparande åtgärder, anlita kunniga konsulter som har en god helhetssyn för byggnaden. En väl genomförd förundersökning och planering underlättar både genomförande och uppföljning. Väl genomarbetade handlingar samt en granskare av projektering, genomförande och idrifttagning av åtgärder är att rekommendera. En noggrann och bra besiktning (inte bara okulärt utan även med funktionskontroll) är central för att verifiera att åtgärder genomförts enligt avtalat. Spara och arkivera ritningar, tekniskt underlag och all annan dokumentation dels för uppföljningen men även för framtida behov.