Rekorderlig Renovering

Brf Storuven

Ägare / Verksamhet / Kontakt

Brf Storuven

Projektdatum

2015

Etappfaser

Brf. Storuven byggdes år 1967-1968 och består av två bostadshus (Hornsgatan 88 och Brännkyrkagatan 77) skilda av en innergård men sammanlänkade via ett plan med lokaler och ett garageplan. I gatuplan mot Hornsgatan hyr Specsavers och McDonalds lokaler. År 2013-2014 genomfördes omfattande renovering av husen och tillbyggnad av 4 vindslägenheter i bostadshuset på Brännkyrkagatan 77. Inför nybyggnad av vindslägenheterna studerades möjligheten att bygga om ventilationen och få bort frånluftsfläkten på vinden. Brf. Storuven valde att installera nya FTX-system i båda bostadshusen. I samband med detta genomfördes stambyten och våtrumsrenovering samt en rad energieffektiviseringsåtgärder.

Ett förfrågningsunderlag upprättades för ombyggnad av ventilationen och omfattade bl.a. följande delar.

–    Nya FTX-system (fläktstyrda från- och tilluftssystem med värmeåtervinning) för båda bostadshusen med plattvärmeväxlare. Temperaturverkningsgrad min. 80 % (upphandling).
–    Nya till- och frånluftskanaler som betjänar lägenheterna på Brännkyrkagatan 77 (upphandling).
–    TF ventilation för garage ersattes med ett FTX-aggregat (roterade värmeväxlare).
–    Frånluftsfläkt som betjänade McDonalds byttes och ett vätskekopplat värmeåtervinningssystem installerades.

I övrigt installerades nya energieffektiva fönster, nya hissar samt närvarostyrd LED-belysning i trapphus och garage. De nya lägenheterna skulle uppfylla BeBos godhetstal på energieffektivitet vad avser bl.a. värmeisolering, lufttäthet och värmeåtervinning.

Ett nytt övervakningssystem installerades för uppföljning av åtgärder. Övervakningssystemet har dock visat sig ej uppfylla den ställda funktionskravspecifikationen på ett tillfredsställande sätt. Detta har gjort det svårt att göra en bra uppföljning då loggning av centrala parametrar saknas.

Utredningen syftar till att utvärdera de genomförda åtgärderna ur ett energiperspektiv, undersöka hur inomhusklimat och komfort har förändrats samt identifiera tekniska problem som rör energiperspektivet.

Den specifika energianvändningen enligt energideklaration före åtgärder uppgick till 172 kWh/kvm,år varav fastighetsel var 18 kWh/m2,år. De genomförda energiberäkningarna visar att den specifika energianvändningen före åtgärder bestämdes till 168 kWh/kvm och år och efter till 83 kWh/kvm,år varav elanvändningen bestämts utgöra 12 kWh/kvm,år.  Fjärrvärmeanvändningen har minskat med drygt 50% medan elanvändningen minskat med ca 10 %. Beräkningar stämmer väl överens med uppmätt verklig normalårskorrigerad energianvändning före och efter åtgärder.

Restaurangen McDonalds har mycket stora luftflöden vilket inneburit att en stor del av energibesparingen (40 %) kommer från värmeåtervinningen ur McDonalds frånluft. Målet med projekten inom Rekorderlig Renovering är att minska energianvändningen med 50 %. Detta mål har i stort sett uppnåtts om man inkluderar samtliga åtgärder. Däremot har inte lika stor besparing uppnåtts om man enbart ser till de åtgärder som utförts i de två bostadshusen.

Det kvarstår vissa problem efter genomförda åtgärder som behöver lösas.

  • VVC-kretsen har visat sig hålla låg returtemperatur vilket ökar risken för legionella. Temperaturminskningen över kretsen har vid mätningar visat sig vara cirka 10 °C. Temperaturen på kallvattnet blir tidvis hög. Orsakerna är bristfällig rörisolering och att handdukstorkar är inkopplade på VVC-kretsen för samtliga ursprungliga lägenheter.
  • Några boende upplever att tilluften för in partiklar och smuts. Detta beror troligtvis på att det i vissa fall har använts gamla frånluftskanaler för tilluft.
  • Täthetsprovningar och termografering visar att det förekommer luftläckage vid ytterväggspartier och kring fönster.
  • I några lägenheter har kondens på insidan av de nya fönstrens ytterglas tidvis observerats. Det kan bero på luftläckning och obalans i ventilationen.
  • I de nybyggda lägenheterna har ventilationsaggregat installerats som inte uppfyller de ställda kraven på temperaturverkningsgrad.
  • Temperaturmätningar antyder dels skillnader i temperaturer mellan lägenheter dels att innetemperaturen är förhållandevis hög. En injustering av värmesystemet kunde vara lämpligt.

Styrelsen berättar att flera boende tycker att huset fått bättre inneklimat och att FTX tillsammans med energieffektiva fönster inneburit att det nu är möjligt att även vintertid sitta nära fönster utan att uppleva kallras. Dessutom har lägenheterna blivit tystare genom de nya fönstren och borttagning av tilluft genom springventiler i fönstren. Sammantaget är genomförda åtgärder mycket positiva från energibesparingsynpunkt men vissa problem kvarstår att lösa.