Verksamhet

BeBos aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknaden.

Delmål:

  • Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer
  • Prova, demonstrera och utvärdera nya lösningar
  • Genomföra förstudier som underlag för teknikupphandlingar
  • Genomföra teknikupphandlingar
  • Marknadsföra och introducera energieffektiv teknik
  • Identifiera och sprida erfarenheter
  • Utgöra bollplank åt Energimyndigheten och andra myndigheter inom gruppens kompetensområden

BeBos verksamhet har bedrivits inom bl.a. områdena kyl/frysar, tvätt- och torkutrustning, ventilationssystem, fläktaggregat för befintliga hus, trapphusbelysning, matberedning, motorvärmare, elmotorer samt individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Reduceringar av energi och årskostnader på 30-50 procent har uppnåtts för enskilda produkter, vilket i hög grad inspirerat till nyutveckling.

Förutsättningar

Byggnadens funktion, kvalitet och beständighet får inte riskeras av de energiåtgärder som vidtas. Exempelvis får inte de tekniska lösningar som provas leda till att byggnadens inomhusklimat, funktion eller beständighet försämras på något sätt. Snarare ska resultatet leda till förbättringar.

Den totala energivinst som uppnås måste vara i rimlig proportion till de resurser som krävs. Det innebär i praktiken att åtgärden eller den tekniska lösningen måste vara kostnadseffektiv, dvs kostnaden skall uppvägas av energivinsten. Eftersom det är fråga om att prova och utvärdera ny teknik, är det den långsiktigt bedömda kostnaden som man skall väga energivinsten mot.

Genomgående är det den verkliga energivinsten, dvs förändringen av det totala energibehovet (el + värme), under verklig verksamhet, som man ska utgå från. Detta innebär att beslut om genomförande skall grundas på bland annat simulering av den verkliga energivinsten.

Projekten skall följas upp med mätning av den verkliga energivinsten och kontroll av påverkan på byggnadens funktion. I funktionen ingår exempelvis inomhusklimatet men också brukarbeteenden och brukaracceptans.