Medlemmarnas energiarbete

Bakgrunden till att bostadsbolag jobbar med att minska energianvändningen är att det finns mål på nationell nivå. Även om den största drivkraften är att genom energieffektivisering spara pengar, är det de nationella miljömålen som styr genom att ge en indikation på vad bolaget bör jobba mot och förbereda sig inför. Bostadsbolagens produkt, husen, har ofta en livslängd på över 100 år och då måste bolaget ha en långsiktig planering. Har ägaren, kommunen, dessutom en egen ambition att minska energianvändningen anges denna ofta som en spegling av de nationella miljömålen.

Många aktörer i fastighetsbranschen har accepterat och ställt in siktet på de väl spridda 2020- och 2050-målen:

den totala energianvändningen i byggnader per uppvärmd areaenhet skulle minska med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050, jämfört med år 1995 [1].

De bolag som har gått före och vill leda utvecklingen i detta avseende experimenterar redan med hur målen ska kunna uppfyllas samtidigt som en lönsamhet behålls. Målen togs dock bort av regeringen år 2012. Energimyndigheten skriver att ”Det ska dock inte tolkas som att ambitionen för energianvändningen i bebyggelsen ändrats i sak”, vilket inte är en helt uppenbar tolkning. Energimyndigheten menar att anledningen till att energimålet togs bort inte var att regeringen ville sänka ambitionsnivån utan för att det inte ska finnas mål som singlar ut just byggnadssektorn när det finns sektoröverskridande energimål.[2]

Genom propositionen ”En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi (2008/09:163)” finns istället generella mål om energieffektivisering:

20 % effektivare energianvändning år 2020 jämfört med år 2008

50 % förnybar energi

10 % förnybar energi i transportsektorn

40 % minskning av utsläppen av klimatgaser för den icke handlande sektorn, varv 2/3 inom Sverige

Medlemmarna i BeBo arbetar på olika sätt med att minska sin energianvändning i enlighet med de nationella målen. Nedan redovisas en sammanställning av medlemmarnas

  • ägardirektiv avseende energi och miljö
  • mål gällande energi och miljö
  • nuläge för samma parametrar som målen utgörs av

För mer information klicka er vidare till respektive företag i vänsterkolumnen.

Medlem Ägandedirektiv Mål Nuläge
http://www.bebostad.se/wp-content/uploads/2015/01/Ikano-Bostad-e1420466902121.png

Minska energianvändningen och den negativa miljöpåverkan orsakad av energianvändningen.
Energianvändningen ska vid nyproduktion vara högst 75 % av Boverkets Byggreglers krav (BBR 2013) och uppfylla krav för Miljöbyggnad Silver.

Energianvändning:
-15 % till 2019 med basår 2013

Klicka på loggan för att läsa mer

Utsläppen av koldioxid ska sänkas med 20 procent till och med 2015 (från 2005 års nivå). Sänkningen ska stå i relation till vårt fastighetsbestånd, dvs det är inte OK att sälja av en del fastigheter och säga att vi sänkt utsläppen. På årsbasis sker en korrelation mot nyproducerade hus/lokaler samt sålda.

Under 2015 ska bolaget se till att öka sin andel förnyelsebar el av sin förbrukning. Under 2015 har bolaget i uppdrag att ha en installerad elproduktion med solceller. Bolaget ska också ta fram en plan för fortsatt utbyggnad av solceller i sitt bestånd..

Koldioxid:
-20 % till 2015 med basår 2005
Värme:
-15 % till 2015 med basår 2005
El:
-25 % till 2015 med basår 2005

Klicka på loggan för att läsa mer

Arbeta med energieffektivisering och systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik samt bidra till Uppsala kommuns mål att minska utsläppet av växthusgaser med 45 % per capita till 2020 jämfört med 1990.

Koldioxid:
-2,5 % per år fram till 2016
Värme:
-2,5 % per år fram till 2016
Fastighetsel:
-1,5 % per år fram till 2016

Klicka på loggan för att läsa mer

Bidra till hållbar utveckling genom rätt val av material och materialförbrukning, minska restprodukter i fast form eller utsläpp till luft och vatten, kontinuerligt arbeta med energieffektivisering och användning av förnybar energi.

Energianvändning:
- 20 % till 2020 med basår 2010

Klicka på loggan för att läsa mer

Förvalta ägda fastigheter med god kvalitet, hög effektivitet och till lägsta möjliga hyresnivåer inom finansiell balans.

Energianvändning:
-20 % till 2016 med basår 2007

Energianvändning:
137 kWh/m2, år (2010)

Arbetar med information mot bostadsrättföreneringar. Målet är även att uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver vid nyproduktion.

Energianvändning:
-20 % till 2020 med basår 1995

Energianvändning:
175 kWh/m2, år (2012)

Verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt en bra och framsynt avfallshantering.

Koldioxid:
Mindre än 3 kg/m2, år för fastighetsel, uppvärmning och varmvatten till 2016 med basår 2007
Energianvändning:
-20 % till 2016 med basår 2007
(125,5 kWh/m2, år)

Klicka på loggan för att läsa mer

Arbetar med att stödja HSBs bostadsrättsföreningar för minskad energianvändning och klimatpåverkan, för ett framtidssäkert, tryggt och hållbart boende. Vid nybyggnation är HSB norm Miljöbyggnad klass silver.

Koldioxid:
-50 % till 2023 med basår 2008

Koldioxid:
-9 % (2010 med basår 2008)

Verka för långsiktig effektiv förvaltning av fastighetsbeståndet. Vid upprustningen av befintligt bestånd ska energisnålare hus skapas, miljövänliga tekniker och material användas liksom en miljövänlig teknisk försörjning.

Energianvändning:
140 kWh/m2, år (2015)

Värme:
124 kWh/m2, år (2011)
Fastighetsel:
19 kWh/m2, år (2011)

Nybyggnad 60 kWh/m², år köpt fjärrvärme.
Ombyggnad 70 kWh/m², år köpt fjärrvärme.

Energianvändning:
144 kWh/m2, år (2011)

Energianvändning:
150 kWh/m2, år (2010)

Klimatneutrala 2030.
Dessutom har Sundbybergs stad en Klimat- och hållbarighetspolicy som gäller även för stadens bolag att de skall spara 30% energi från 1995 till 2020 och dito CO2 med 40%.

Energianvändning:
120 kWh/m2, år Atemp (2020)
Värme:
97 kWh/m2, år Atemp (2020)
Fastighetsel:
23 kWh/m2, år Atemp (2020)

Klicka på loggan för att läsa mer

Energieffektiviseringar i befintliga fastigheter ska göras till en nivå som innebär att beståndet ligger i framkant i branschen.
Vid nybyggnation ska energiförbrukningen vara högst 50 % av vad som anges i BBR.
Bolaget ska vara miljöcertifierat.

Energianvändning (för kommunal verksamhet):
-10 % till 2015 med basår 2009
-20 % till 2020 med basår 2009
Energianvändning (för bostäder):
-20 % till 2016 med basår 2007

Klicka på loggan för att läsa mer

Uppgift saknas.

Uppgift saknas.

Uppgift saknas.

AB Alingsåshem skall vara ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rörande miljö verksamheten.

Energiförbrukning (fastighetsel och fjärrvärmeförbrukning):
-12 % till 2014 med basår 2008

Energiförbrukning (fastighetsel och fjärrvärmeförbrukning)
145 kWh/m2, år (2010)

Vid nyproduktion skall energianvändning vara högst 55 kWh/m2 Atemp.

3 % av den planerade större ombyggnationen skall energieffektiviseras med minst 30 % årligen.

I enlighet med Stockholm Stads miljöprogram och energiplan på företagsnivå.

Värme:
150 kWh/m2 till 2018

Klicka på loggan för att läsa mer

Uppgift saknas.

Koldioxid:
-50 % till 2015 med basår 2010
Energianvändning:
-30 % till 2015 med basår 2010
Fastighetsel:
Oförändrad till 2015 med basår 2010

Koldioxid:
25 kg CO2/m2,år (2010)
Energianvändning:
203 kWh/m2,år (2010)
Fastighetsel:
20 kWh/m2,år (2010)

Uppgift saknas.

Uppgift saknas.

Uppgift saknas.

Uppgift saknas.

Energianvändning:
-20 % till 2016 med basår 2007

Uppgift saknas.

Vid nyproducerad byggnad ska energianvändningen vara högst 55 kWh/m2. Vid stora ombyggnader ska energianvändningen i byggnaden reduceras till som högst enligt BBR:s nybyggnadsnorm. Vid mycket stora ombyggnader ska energianvändningen i byggnaden reduceras med minst 50 %, dock så att energianvändningen blir som högst enligt BBR:s nybyggnadsnorm.

Energianvändning:
-10 % till 2015 med basår 2011
(motsvarar 158 kWh/m2,år)
-10 % till 2019 med basår 2015

Klicka på loggan för att läsa mer

[1] Energiindikator 2014, ER 2014:10, Energimyndigheten

[2] Telefonsamtal med Linda Kaneryd på Energimyndigheten, 2014-10-09