Projektbenämning Förstudie – Indata i lönsamhetskalkyler
Ansvarig Sara Olsson, WSP
Kontakt sara.olsson@wspgroup.se
Projekttid 2017

Syftet med förstudien är att underlätta för fastighetsägare gällande vilken indata de ska använda  i lönsamhetskalkyler  för  energieffektiviseringsåtgärder. Förstudien  kommer  även  att belysa vilka  konsekvenserna  kan  bli  för  fastighetsägare  som över-/  underskattar  indata (ex. energipris, kalkylränta etc.) i lönsamhetskalkyler.

Kunskapsläget avseende indata i lönsamhetskalkyler – utreds inom förstudien:

Målet med förstudien är att förenkla för fastighetsägare att avgöra vilka indata som är rimliga  respektive känsliga  i  lönsamhetskalkyler  för  energieffektiviseringsåtgärder. Förstudien  avser att  öka  förståelsen  för  sambandet  mellan  indata  och  investeringskonsekvenser.  Väl valda indata och en ökad förståelse för dess känslighet medför i förlängningen att långsiktigt lönsamma energiinvesteringar genomförs. Om kunskapsnivån visar sig vara låg undersöks vilken typ av stöddokument och kunskapshöjande insatser som fastighetsägarna har behov av.

Med en ökad insikt i indatavariablerna i lönsamhetskalkyler kan användandet av livscykelkostnadsanalyser öka bland fastighetsägare. Resultatet i en lönsamhetskalkyl innehåller alltid en viss osäkerhet eftersom de ekonomiska variablerna baseras på risker och en prognos över hur framtiden skall utvecklas. Denna osäkerhet kan minskas om känsliga indatavariabler identifieras och risker beaktas vid investeringsbedömningar. Förstudien avser att ge förståelse för vilken indata som är känsliga och hur de olika parametrarna påverkar lönsamhetskalkylens utfall.

Resultatet av förstudien förväntas ge underlag för framtida projekt inom området.

Genomförande

Förstudien kommer att inledas med en enkätundersökning där den indata som BeBos medlemsföretag använder i lönsamhetskalkyler kartläggs samt kunskapsläget kring val av indata och dess investeringskonsekvenser undersöks. Denna inledande enkät skickas ut till BeBos medlemsföretag. Är du inte medlem i BeBo men ändå intresserad av att delta i enkäten kan du anmäla ditt intresse till sara.olsson@wspgroup.se.

Vill du delta i enkäten? Till enkäten

Därefter undersöks vilka riktlinjer och studier som finns gällande val av indata i lönsamhetskalkyler för energieffektiviseringsåtgärder. I den slutliga rapporten kommer ett par case med tillhörande känslighetsanalys illustrera vilka indata som kan vara känsliga i lönsamhetskalkyler för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus. I förstudien undersöks även vilka konsekvenserna kan bli om en viss indata över-/underskattas i lönsamhetskalkyler för energieffektiviseringsåtgärder. Kunskapsnivån och behovet av en kunskapshöjande insats undersöks.

Tänkt resultat

Resultatet av förstudien redovisas i en rapport som publiceras på BeBos hemsida. Möjligheterna  till  att  initiera  ett  efterföljande  projekt  med  fler  fastighetsägare  inblandade utreds  under  förstudiens  genomförande.