Börjar:
Slutar:
Plats:
WSP-kontoret vid Gullmarsplan, Arenav 7, Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfritt deltagande

Lönsamhet är ett av BeBos fördjupningsområden där frågeställningar, verktyg, hinder och möjligheter utreds i fokuserade förstudier, projekt och seminarier. Detta med syfte att sprida information och dela erfarenheter för att bygga upp kunskap om lönsamhetskalkylering och affärsmässiga investeringsbeslut i energieffektiviseringsåtgärder.

Under 2016-2017 har två förstudier och ett projekt genomförts inom området lönsamhet, vars resultat och slutsatser presenteras på seminariet den 10 januari. Mer information om förstudierna och projektet finns på respektive projektsida, se länkar i programmet.

Känsliga indata i lönsamhetskalkyler, Sara Espert, WSP

Resultat presenteras från BeBo-förstudien där kunskapsläget avseende indata i lönsamhetskalkyler kartlagts. Hur ser kunskapsläget ut? Vilka indatavariabler är känsliga? Hur påverkas lönsamhetskalkylens utfall vid under-/övervärdering av indata?

Energikostnadsbesparing vid differentierade el- och fjärrvärmepriser, Emma Karlsson, WSP

Hur beräknar man energikostnadsbesparingen vid differentierade el- och fjärrvärmepriser Inom en BeBo-förstudie har Excel-verktyget PRISMO Fjärrvärme utvecklats vilket ger dig bättre koll på energikostnaderna vid komplexa energiprismodeller. Vad kan fastighetsägare använda verktyget till?

Ekonomisk bärkraft i långtgående energieffektiviseringar, Anders Sandoff och Conny Overland, Handelshögskolan i Göteborg

Tänker vi rätt kring vilka investeringar som är lönsamma? BeBo-projektet vrider och vänder på tankesätt kring lönsamhet med utgångspunkt i erfarenheter från olika BeBo-projekt och intervjuer med fastighetsägare. Investerar vi in oss i 2020-mål? Underhålls- eller energisparåtgärd? Paketera åtgärder eller inte? Vilka blir effekterna av att redovisa på ett visst sätt?

Workshop: Räknestuga och diskussion (valbart i anmälan)

De som vill kan stanna kvar efter seminariet för att testa PRISMO-verktyget och få hjälp med hur det kan användas. Eftermiddagen avslutas med en diskussion där erfarenheter delas och idéer på framtida BeBo-projekt inom området lönsamhet diskuteras.

Anmäl dig här!