Lokala energisystem med fokus på optimerad solelanvändning

Som en del av Energimyndighetens internationella arbete deltar myndigheten i flera multilaterala forsknings- och innovationssamarbeten. Den aktuella workshopen i Bryssel gäller uppstart av en delaktivitet som syftar till ökat utbyte och samarbete kring lokala energisystem och specifikt fokus på optimerad egenanvändning av solel. Deltagande i workshopen förväntas, utöver att sprida kunskap om var området befinner sig i Sverige, ge möjlighet att stärka internationell samverkan inom området och vara med och påverka utformningen av det internationella samarbetet till förmån för svenska behovsägare och forsknings- och utvecklingsaktörer. Ta del av mer inforamtion och läs förstudierapporten här.

SMELL: Using SMell to choose wELL

Inom förstudien har intervjuer genomförts för att kartlägga fastighetsägares intresse för att undersöka hur lukter/dofter kan påverka beslutsprocesser i dialog med boende, när de överväger åtgärder för förbättrad ventilation. Förstudien har genomförts i samarbete med Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Förstudien resulterade i ett konstaterat intresse för fortsatta studier inom området, både av teoretisk och praktisk karaktär. Förstudien rekommenderar att se över den europeiska standarden och i nästa steg att ta fram en strategi för hur standardens mätresultat ska kommuniceras. Därefter kan demonstrationsprojekt genomföras med test av standard via mätning i byggnader. Finansiering för fortsatt arbete kommer sökas via FORMAS och NFR (Norges forskningsråd). Ta del av mer information och läs förstudierapporten här.

Normalisering av tappvarmvattenanvändning - Förstudie

Förstudien har kartlagt variationer och undersökt möjliga orsaker till en lägre energianvändning än gängse schabloner för tappvarmvattenproduktion i ett antal nyproduktionsprojekt. Inga tekniska felkällor har kunnat påvisas och det som kvarstår för att styrka den låga energianvändningen är beteendet hos brukarna. En väl utarbetad metodik för att beräkning och analys av energianvändningen för tappvarmvattnet har utarbetats.

För att bygga vidare och komplettera analyserna vore det intressant att genomföra fortsatta analyser med underlag från fler flerbostadshus och fastighetsägare. Ta del av mer information och läs förstudierapporten här.